คลิปนำเสนอการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ นิสิตหลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคเสาร์-อาทิตย์

0
41

คลิปการนำเสนอการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาค เสาร-อาทิตย์
เรื่อง รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมผ่านการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เชิงพุทธบูรณาการ

โดย นางสาวมารยาท คงเมือง

เครดิต: https://www.youtube.com/@OfficialTBCChannel
สถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย MCU TV