วารสาร-บัณฑิตวิทยาลัย

๑. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
๒. วารสารปรัชญา-อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
๓. วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์