รายละเอียดการสัมมนา 2564

๑) ประกาศมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย
– คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คลิก
– แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัมมนาวิชาการ
  คลิก

๒) กำหนดการและห้องสัมมนาย่อย
กำหนดการสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2564 >> กำหนดการ ภาษาไทย <<

–  Conference Program  >> Overall Program <<