อาจารย์และบุคลากรนักวิจัย

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
๑. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๒. พระเทพปวรเมธี, ดร. รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๓. พระศรีธรรมภาณี, ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก
๔. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ดร. รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๕. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ดร. รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๖. พระมหาทวี มหาปญฺโญ , ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๗. พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท
๘. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๙. พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๐. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๑. พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ , ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก
๑๒. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๓. ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๔. ดร.บุญเลิศ โอฐสู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๕. ดร.ตวงเพชร สมศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๖. พระราชปริยัติมุนี, ดร. รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๗. ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๘. พระเมธีวรญาณ, ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๙. พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก
๒๐. พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก
๒๑. พระมหาวีรศักดิ์ อภินนฺทเวที, ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก
๒๒. พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก
๒๓. พระราชปริยัติกวี, ดร. ศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๒๔. ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๒๕. ดร.สมภาร พรมทา ศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๒๖. ดร.สมคิด เศษวงศ์ อาจารย์ ปริญญาเอก
๒๗. นายรังษี สุทนต์ รองศาสตราจารย์ ปริญญาโท
๒๘. ดร.อุดม จันทิมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปริญญาเอก