อาจารย์และบุคลากรนักวิจัย

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยบัณฑิตวิทยาล้ย

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
๑. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๒. พระเทพปวรเมธี, ดร. รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๓. พระศรีธรรมภาณี, ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก
๔. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ดร. ศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๕. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ดร. รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๖. พระมหาทวี มหาปญฺโญ , ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๗. พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท
๘. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๙. พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๐. พระมหาพรชัย สิริวโร, ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๑. พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ , ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก
๑๒. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๓. ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๔. ดร.บุญเลิศ โอฐสู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๕. ดร.ตวงเพชร สมศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๖. พระเทพวัชราจารย์, ดร. รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๗. ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๘. พระเมธีวรญาณ, ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๑๙. พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๒๐. พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก
๒๑. พระมหาวีรศักดิ์ อภินนฺทเวที, ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก
๒๒. พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. อาจารย์ ปริญญาเอก
๒๓. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ดร. ศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๒๔. ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๒๕. ดร.สมภาร พรมทา ศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๒๖. ดร.สมคิด เศษวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
๒๗. ดร.อุดม จันทิมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปริญญาเอก