ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) ที่บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่จัดการเรียนการสอน
สำหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์ มี ๒ สาขาวิชา
แบ่งเป็น ๔ แบบ คือ
๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ) จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    *คู่มือการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ (คลิกดาวน์โหลดเอกสารชนิดไฟล์แบบ pdf)

๒) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคเสาร์-อาทิตย์) จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงทพมหานคร
  *คู่มือการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ (คลิกดาวน์โหลดเอกสารชนิดไฟล์แบบ pdf)

๓) สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๒.๑ (ภาคปกติ) จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔) สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๑.๑ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คู่มือการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ (คลิกดาวน์โหลดเอกสารชนิดไฟล์แบบ pdf)
๕) สาขาวิชาสันติศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก  หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาสันติศึกษา

ดูหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด