โครงการธรรมะสัญจร

บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศุภษร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงเพชร สมศรี และทีมงาน จัดโครงการธรรมะสัญจร เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม “เรียนพระไตรปิฎกออนไลน์ ตามสไตล์คนอยู่บ้าน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแผ่ความรู้จากคัมภีร์ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระไตรปิฎกและอรรถกา โดยผู้ร่วมโครงการสามารถนำไปปประยุกต์ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันได้ ขอบเขตที่ศึกษา มุ่งศึกษาเฉพาะพระสูตรที่สำคัญจากพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมนิสิตที่กำลังศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจร และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป
รูปแบบโครงการ เป็นการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการทดสอบออนไลน์ การเก็บสะสมคะแนน และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าฟังการบรรยายตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ เริ่มตั้งแต่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ทุกวันพระ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละครั้ง ประมาณ ๕๐ รูป/คน

ดาวน์โหลดโครงการ 
คลิก โครงการธรรมสัญจร

โครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เริ่มตั้งแต่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ทุกวันพระ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ครั้งที่ ๑  ตอน ไขปริศนาคัมภีร์อนาคตวงศ์
วิทยากรร่วมเสวนาโดย ศ.พิเศษ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต และ รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดี/ผอ.หลักสูตร จัดโดย หลักสูตรปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มจร ออนไลน์ผ่านzoom และถ่ายทอดสดทางmcutv มีผู้ร่วมเข้าฟังเสวนาเต็ม 100 รูป/คน
ภาพกิจกรรม