วีดิทัศน์ประกอบการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ “การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิงพุทธบูรณาการ” นิสิตหลักสูตร พธ.ด. ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย

0
31