โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อส่งเสริมหลักสูตร นิสิตปริญญาเอก พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย ณ ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช กรุงเทพมหานคร

0
35

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อส่งเสริมหลักสูตร รายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนากับสังคมโลกยุคใหม่
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ ๑๑
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗
*****************************************