โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อส่งเสริมหลักสูตร นิสิตปริญญาเอก พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย ณ สุทธิธรรมสถาน จังหวัดสระบุรี

0
33

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อส่งเสริมหลักสูตร รายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนากับสังคมโลกยุคใหม่
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ ๑๑
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ สุทธิธรรมสถาน ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
**************************************