ความศรัทธากับงานสังคมสงเคราะห์วิถีพุทธ : Buddhist Faith and Social Service

0
1871

วันที่ ๙-๑๑ มหาวิทยาลัยจีนฮ่องกง The Chinese University of Hongkong นิมนต์มาร่วมสัมมนาประเด็น “ความศรัทธาต่อพระเมตไตรยและงานสังคมสงเคราะห์ของพุทธศาสนา” (Maitreya Faith/Philosophy and Buddhist Community Service International Symposium)

ในการนี้ ได้นำเสนอบทความเรื่อง “The Buddhist Public welfare : The role of Thai monks in the situation of the Covid-19 Pandemic” ซึ่งอธิบายถึงบทบาทของคณะสงฆ์ไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ผ่านมา โดยตัวอย่างของการจัดตั้งศูนย์พักคอยในวัด (Temple Isolation) ของวัดสุทธิวราราม

ความคิดเกี่ยวกับพระอริยเมตไตรย ในฐานะพระโพธิสัตว์นั้น มุ่งปรารถนาให้สรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์ ดังนั้น จึงต้องบำเพ็ญบารมีทุกประการ ทาน ศีล ปัญญา ขันติ วิริยะบารมี เพื่อนำพาสรรพสัตว์ได้ตื่นรู้ในวิถีแห่งพุทธะ โดยมีนักวิชาการนานาชาติเข้าสัมมนา จำนวน ๓๐ รูป/คน งานไม่ใหญ่ แต่เน้นวิชาการและการขับเคลื่อนสังคม ภายใต้ความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา

(ขอบคุณท่านพระมหาอานนท์,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มจร. นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนามหายาน และจีนศึกษาที่ให้เกียรติมาเป็นเพื่อนร่วมทาง)

     

#สวัสดีHongkong
ขอบคุณข้อมูล FB https://www.facebook.com/suthito.kumamoto