พระบรมสารีริกธาตุ ๒ แผ่นดิน ไทย-ญี่ปุ่น

0
108

 

ตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระเมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดZenshinanji จังหวัดนากาโน่ และวัด Syousanji จังหวัดคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น

   เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะสงฆ์และท่านกงสุลใหญ่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันประกอบพิธีการสำคัญอันงดงามนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทางพระพุทธศาสนาของไทย-ญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นการบำเพ็ญกุศลบารมีเฉลิมพระชนมายุครบ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในเดือนมิถุนายนนี้ (พระองค์ประสูติ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๗๐)


   ในการนี้ ด้วยพระเมตตา คณะสงฆ์ประกอบด้วย พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พระครูวัชรชลธรรม เจ้าคณะอำเภอท่ายาง เพชรบุรี พระครูวาทีวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เพชรบุรี พระมหาจริทธ์ วชิรเมธี เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พระปลัดนนท์ กิตติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เผือก นนทบุรี และพระสงฆ์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญและถวายแด่พระสงฆ์วัด Syousanji จังหวัดคุมาโมโต้

 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ เมืองฟุกุโอกะ พร้อมคณะได้ให้การต้อนรับและเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส โดยมีสาธุชนชาวญี่ปุ่นร่วมพิธีที่งดงาม

   วัดโชว์ซานจิ (Syousanji) สร้างขึ้นในช่วงสมัยยุคอาซูจิ–โมโมยามะ เมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ โดยมี พระภิกษุ กิวมิ เป็นเจ้าอาวาสรูปเเรกผู้สร้างวัดซึ่งก่อนบวชท่านเป็นซามูไร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในท่านเจ้าเเคว้นคาโต คิโยมาซะ ผู้สถาปนาปราสาทคุมาโมโต้ วัดโชว์ซานจิมีเจ้าอาวาส สืบทอดมาหลายชั่วรุ่น

จนถึงปัจจุบัน มีพระเมียวชิน เป็น รูปที่ ๑๕ วัดโชว์ซานจิ เป็นวัดสังกัดคณะนิกายโจโดชินชู ตั้งอยู่ไม่ไกลกับเทือกภูเขาที่เงียบสงบในชนบทของ อำเภอยัสสึชิโระ จังหวัดคุมาโมโต้

   สำหรับวัด Zenshinanji เป็นที่สร้างขึ้นใหม่ในจังหวัดนากาโน โดยปรมาจารย์และพระสงฆ์นิกายซินงอนจากหุบเขาโคยชัง จังหวัดโอกายาม่า ตั้งใจที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้ เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของชาวญี่ปุ่นในจังหวัดนากาโน

   ด้วยพระเมตตาของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เกล้ากระหม่อม และคณะสงฆ์ในประเทศญี่ปุ่น สำนึกในพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณเป็นอย่างที่สุด และจักน้อมนำพระโอวาทไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อการเข้าถึงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบต่อไป

ควรมิควรสุดแต่จะเมตตา

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.
เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย