We live as We believe : เราเชื่ออย่างไร คุณภาพชีวิตเราก็จะเป็นแบบนั้น

0
449
เราเชื่ออย่างไร คุณภาพชีวิตเราก็จะเป็นแบบนั้น : We live as We believe
by Most Ven. Chwasan from Korea
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และข้าพเจ้า มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Most Ven. Chwasan ประธานสงฆ์นิกายวอน (Won Buddhism) จากประเทศเกาหลี และคณะที่ได้มาเยี่ยมชมวัดสุทธิวราราม เพื่อหารือในการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษาแลกเปลี่ยนการศึกษาพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ และการพัฒนาสังคมร่วมกัน
พระพุทธศาสนานิกายวอนเป็นพระพุทธศาสนาในเชิงปฏิรูปเกิดขึ้นใหม่ในเกาหลีใต้ก่อตั้งโดยท่านโซแทซาน Sotaesan (Pak Chungbin, 1891–1943) ท่านเกิดในหมู่บ้านที่ยากจนในเกาหลี ได้เรียนหนังสือเพียง 2 ปีเท่านั้น จากนั้นท่านจึงตั้งคำถามเกี่ยวกับการดำรงชีวิต การเกิด การตาย และได้ตั้งกลุ่มศึกษาพระธรรมวินัยขึ้นมาเพื่อค้นหาความหมายในชีวิตและการแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาทางจิตวิญญาณของมนุษย์  ลักษณะเด่นของพุทธศาสนานิกายวอน ได้แก่ การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและเจริญก้าวหน้าภายในจิตวิญญาณด้วยการปฏิบัติ ไม่เน้นการบวงสรวงอ้อนวอน มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณควรควบคู่ไปกับการพัฒนาในโลกวัตถุ ตามสัญลักษณ์ของอิลวอนซัง (ภาพวงกลมหนึ่งภาพ) ที่ทุกอย่างหมุ่นไปพร้อมๆ กัน
ท่านบอกว่า การพัฒนาทางจิตวิญญาณและการพัฒนาวัตถุสามารถดำเนินร่วมกันได้ ทำให้ประเทศเกาหลีที่เคยยากจนและลำบากกว่าหลายประเทศในเอเชีย มีพลังการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพราะว่า จิตวิญญาณก็สามารถเติบโตพร้อมกับการพัฒนาในโลกวัตถุได้ แต่เป้นการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้น
สำหรับท่าน Chwasan ประธานสงฆ์นิกายวอนในปัจจุบัน ท่านอายุ 88 ปี ได้สานต่อเจตนารมณ์แห่งความดีงามควบคู่กับการพัฒนาโลกสมัยใหม่ โดยขยายความคิดและแนวปฏิบัตินิกายวอนไปยังประเทศต่างๆ โดยปัจจุบันมีวัดพุทธนิกายวอนประมาณ 500 แห่งในเกาหลี วัดและศูนย์ปฏิบัติมากกว่า 70 แห่งใน 23 ประเทศ ซึ่งรวมถึง 33 แห่งในสหรัฐอเมริกา และ 2 แห่งในแคนาดา
วันนี้ท่านมอบหนงสือให้กับข้าพเจ้า 2 เล่ม คือ
1.We live as we believe
2. The Principle and Training of The Mind (one acts as moved by the mind one reaps as one has acts)
แปลความง่าย ก็คือ เราเชื่อมั่นอย่างไร คุณภาพชีวิตของเราก็เป็นไปตามนั้น หากเราเชื่อมั่นในความขยันหมั่นเพียร เชื่อมั่นในความดีงาม เราก็จะได้รับผลเช่นนั้น ส่วนเล่ม 2 หลักการและวิธีการฝึกจิต ด้วยควมเชื่อที่ว่า เราทุกคนล้วนกระทำตามสิ่งที่เราคิด และเราย่อมได้ผลจากการกระทำนั้นๆ
การได้สนทนากับนักปราชญ์ ผู้รู้ และนักปฏิบัตินับว่าเป็นบุญกุศล และได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาหลักสูตร “Philosophy and Global Sduty” ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา และพัฒนาตนเองสืบต่อไป
ขอบคุณข้อมูล :FBSuthito Aphakaro