พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ.ดร.

บทความวิชาการ

พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, “พุทธวิธีในการปรองดอง”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ, ปีที่ ๕, ฉบับพิเศษ(เนื่องในพิธิประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑), : ๑๗๖-๑๙๖
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโปพระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณภัทรพร สิริกาญจนจี.ที.เมอร์ริทส์ ควี, “กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก : บูรณาการเพื่อความสมานฉันท์ในสังคมไทย“, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ , ปีที่ ๑๓ ฉบับที่  ๒, ( พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) : ๕๔-๗๐
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, “วิถีแห่งผู้นำและระบอบการปกครอง : ธรรมราชย์ จอมปราชญ์ จอมธรรม”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๘-๔๒.