พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล),ดร.


พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล),ดร.

บทความวิจัย
พระศรีธรรมภาณี, พระมหาณรงค์ราช ครองเชื้อ, พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท, นิรุต ป้องสีดา,”การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ“, วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๖ (มิถุนายน ๕๖๔): ๓๔๔-๓๕๗
พระศรีธรรมภาณี, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโร (โสภา),” การศึกษาวิเคราะห์เชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน”,วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕ (พฤษภาคม ๒๕๖๔): ๓๓๐-๓๔๓