กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

0
357

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๙ และ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้
วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ น. -พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา ระดับปริญญาโท-ปริญญาตรีและอภิธรรมบัณฑิต
เวลา ๑๒.๓๐ น. -พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา ปริญญากิตติมศักดิ์-เข็มเกียรติคุณ-ปริญญาเอก
และสถาบันสมทบ
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ น. –พิธีประสาทปริญญา ปริญญาโท-ปริญญาตรีและอภิธรรมบัณฑิต
เวลา ๑๒.๓๐ น. –พิธีประสาทปริญญา ปริญญากิตติมศักดิ์-เข็มเกียรติคุณ-ปริญญาเอก
และสถาบันสมทบ ดาวน์โหลดกำหนดการโดยละเอียด
<<<กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๖>>>

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ (ที่มีสิทธิเข้ารับปริญญาบัตร)
สถิติผู้สำเร็จการศึกษา
รายชื่อสภาอนุมัติ ครั้งที่ ๑
รายชื่อสภาอนุมัติ ครั้งที่ ๒
รายชื่อสภาอนุมัติ ครั้งที่ ๓
รายชื่อสภาอนุมัติ ครั้งที่ ๔
รายชื่อสภาอนุมัติ ครั้งที่ ๕

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระค่าธรรมเนียมพิธีประสาทปริญญา
ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อยืนยันตนเข้าพิธีประสาทปริญญา
สารสนเทศพิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๖
สารสนเทศพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๖(สอง)