พิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

0
304

วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยได้มีพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๖  ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วังน้อยพระนครศรีอยุธยา มีผู้สำเร็จการศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ทั้งหมด ๔.๖๒๘ รูป/คน โดยในภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทุกสาขา ทุกคณะ จำนวน ๒,๗๐๐ รูป/คน  และในภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จประทานปริญญาบัตร แก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ และ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน  ๕๕๓ รูป/คน  ในปีการศึกษานี้นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาและเข้ารับปริญญาบัตร จำนวน ๑๓๒ รูป/คน จาก ๔ สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา  สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสารและสาขาวิชาสันติศึกษา


ขอบคุณข้อมูลภาพ FB MCU TV-Channel