บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

0
413

วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  โดยมี รศ.ดร.มานพ นักการเรียน จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ  ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ  จากคณะพุทธศาสตร์ เป็นกรรมการ  ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด จากคณะสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยเป็นการตรวจข้อมูลเอกสาร และสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting จากห้องประชุมวรรณวิกานนท์ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผลจากการตรวจข้อมูลในระบบออนไลน์ หรือ E-Sar และการชี้แจงให้ข้อมูลประกอบของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งสองวันแล้วคณะกรรมการได้ประกาศผลการประเมิน ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาโท ผ่านในระดับดีมาก ด้วยคะแนน ๔.๐๖ และระดับปริญญาเอก ผ่านด้วยคะแนนระดับดี ด้วยคะแนน ๓.๙๑ ทั้งนี้ให้ทางหลักสูตรสามารถเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อปรับคะแนนการประเมินได้ภายใน ๗ วัน

อนึ่งหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ได้รับการตรวจและผ่านการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาปรัชญาได้รับการตรวจและผ่านการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖่๕