บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

0
297


วันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom online และจากสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา  โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย ๑. รศ.ดร. วิศิน อิงคพัฒนากุล  ประธานกรรมการ ๒. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. กรรมการ  ๓.พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. กรรมการ ๔. รศ.ดร. สุพรต บุญอ่อน  กรรมการ ๕.ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ  โดยในเวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.ดร. สมคิด เศษวงศ์ พิธีกรและหัวหน้าคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวอาราธนาพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการทั้ง ๕ รูป/คน  จากนั้นเป็นการแนะนำวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินฯ และแนะนำกรรมการจากฝ่ายคณะกรรมการ   และบัณฑิตวิทยาลัยได้นำเสนอผลสรุปการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ โดยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย คือ องค์ประกอบที่ ๑ นำเสนอสรุปโดย นายภพปภพ เทพธานี  องค์ประกอบที่ ๒ นำเสนอโดย ดร.อุดม จันทิมา  องค์ประกอบที่ ๓ นำเสนอโดย นายวิทยา ปานไข่  องค์ประกอบที่ ๔ นำเสนอโดย พระเสถียร สุทฺธิสทฺโธ  องค์ประกอบที่ ๕ นำเสนอโดย นางสาวอัญชิญา สู่ภิภักดิ์  จากนั้นคณะกรรมการก็ได้ดำเนินการตรวจข้อมูลแต่ละองค์ประกอบ จากเว็บไซต์ระบบประกันคุณภาพที่บัณฑิตวิทยาลัยได้กรอกข้อมูลนำเสนอไว้ และเอกสารการรายงานการประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ส่งให้คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว   และมีการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว   ในการตรวจวันแรกนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จะดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕


ที่ ๕