บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเทคนิคการเขียนงานวิชาการด้านนวัตกรรม

0
1127

วันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาภาคเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งมี รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร เป็นผู้อำนวยการและ ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี เป็นเลขานุการฯ  ได้ให้มีโครงการเทคนิคการเขียนงานวิชาการ/บทความ ด้านนวัตกรรมเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร TCI  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application  ซึ่งดำเนินการระบบโดย ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน และพระมหาเทวินทร์ วรปญฺโญ นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย พิธีกรโดย ดร.สมคิด เศษวงศ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย  กิจกรรมวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความด้านพุทธนวัตกรรม/บทวิจารณ์หนังสือ” โดย ผศ.ดร. ประทีป  พืชทองหลาง จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  และวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ขั้นตอนการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารผ่านระบบ ThiaJo” วิทยากร โดย ดร.อุดม จันทิมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ บัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  และนายโสภณ เทียรศรี  ผู้จัดการวารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์โครงการอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังทั้งสองวันรวมกว่า ๘๐๐ รูป/คน