บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (รวม) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
451

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รวม) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย ๑. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ ๒.ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ กรรมการ ๓. อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ โดยมีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการและให้คำชี้แจงและเพิ่มเติมข้อมูลในสิ่งที่คณะกรรมการได้มีการซักถามและตัังข้อสังเกตต่างๆ ที่ห้องประชุมวรรณวิกานนท์ (บี400) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยาภาพโดย : วิทยา ปานไข่