หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๕ และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์

0
269

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมประกอบด้วย:
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๕ และการบรรยายพิเศษ โดย ดร.สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๕ มีคณะนิสิตและตัวแทนนิสิตแต่ละรุ่นเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย: นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ, ภาคเสาร์-อาทิตย์ และสาขาวิชาธรรมนิเทศ

เวลา ๑๓.๓๐ น. โครงการหลักสูตรฯ จัดการสัมมนาประกอบรายวิชา สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ โดย ดร.สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ศิษย์เก่าดีเด่น มจร ประจำปี 2562 ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับวิชาชีพศิลปินนักแสดง”