บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนาชุมชน

0
102

บัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร ผอ.หลักสูตร และผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี อาจารย์ประจำวิชา นำคณะนิสิต รุ่นที่ ๘ ลงพื้นที่ภาคปฎิบัติ ตามโครงการศึกษานอกสถานที่เพื่อส่งเสริมหลักสูตร รายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม “csr มหาจุฬาอาศรม: พระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนและสังคม  ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

MCU TV : https://www.youtube.com/watch?v=aOhQOuLngR4

และในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕
โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย รายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน” นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร ผอ.หลักสูตรฯ ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี อาจารย์ประจำวิชา นำคณะนิสิต รุ่น ๘ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มจร วังน้อย