หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ จัดสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี ๒๕๖๕

0
190


หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้จัดสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ ๑๐
โดยสอบข้อเขียน แบบออนไซต์ ณ ห้อง A ๔๐๖ และสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมเอกปัญญาสกุล อาคารเรียนรวม บัณฑิตวิทยาลัย มจร วังน้อย และผ่านระบบออนไลน์ zoom
ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
************************