อธิการบดีเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดกวางงอย

0
168

วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖  พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านกวางงอย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน  การนี้ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ และ ผศ.พิเศษ ดร.อรชร ไกรจ้กร์ อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรฯ ได้เป็นตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย นำคณะนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมในพิธีทอดผ้าสามัคคีในครั้งนี้ด้วย