บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา PLOs สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

0
177

วันนี้ (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖) บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา PLOs สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.๒๕๖๕  ณ ห้องสัมมาปัญญา อาคารพระพรหมบัณฑิต ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา และผ่าน Zoom online meeting ด้วย  โดยในเวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เป็นประธานเปิดผ่าน Zoom กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือนางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในภาคบ่าย เป็นการบรรยายพิเศษ เชิงปฏิบัติการ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มีผู้เข้าสัมมนาออนไชต์ ๒๕ รูป/คน และผ่านออนไลน์ Zoom meeting ประมาณ ๑๕๐ รูป/คน  และถ่ายทอดสดผ่าน Youtube MCU TV chanel โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่