คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

0
61

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
การนี้ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา และกำหนดเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร