บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

0
440
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้
คลิกดาวน์โหลด <<< ประกาศ >>>
ปริญญาโท พระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (คลิกสมัครออนไลน์)

ปริญญาโท พระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเสาร์ อาทิตย์ (คลิกสมัครออนไลน์)
ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(คลิกสมัครออนไลน์) / คู่มือการศึกษาของหลักสูตรสารสนเทศการรับสมัครของหลักสูตร
ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร  (คลิกสมัครออนไลน์)
ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา (คลิกสมัครออนไลน์)
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (คลิกสมัครออนไลน์)
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (คลิกสมัครออนไลน์
)
<คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดไฟล์ต้นฉบับ>