โอวาทและพรปีใหม่ ของพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มอบแก่บุคลากร เนื่องในพิธีทำบุญเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

0
249