โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อส่งเสริมหลักสูตร รายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนากับสังคมโลกยุคใหม่ นิสิตปริญญาเอก พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย ณ สุทธิธรรมสถาน สระบุรี

0
30

บรรยากาศการลงภาคสนามรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนากับสังคมโลกยุคใหม่ หลักสูตรปริญญาเอก พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรี อาจารย์ประจำวิชา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และคณะนิสิตภาคเสาร์ อาทิตย์ รุ่น 11 และภาคปกติรุ่น22 ศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำสารคดีรายวิชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุทธิธรรมสถาน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ก่อตั้งศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ บรรยายให้สัมภาษณ์และนำเยี่ยมชมทัศนียภาพบริเวณศูนย์ เป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน “การนำหลักพระพุทธศาสนามาปฏิบัติด้านสันติศึกษา: การพัฒนากาย จิต สังคม และปัญญาในสังคมโลกยุคใหม่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
***********************************