(ปภ ๐๘) ควรใช้อุปมาอุปไมยหรือไม่ สมภาร พรมทา

0
1239