การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาน้้าผึ้งและเนยข้น ตามหลักพระพุทธศาสนา

0
761

งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาน้้าผึ้งและเนยข้นตามหลักพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาน้้าผึ้งและเนยข้นตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาเอกสารและภาคสนาม
อ่าน และ download ฉบับสมบูรณ์