ผู้มีจิตศรัทธามอบถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

0
88

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาขอบคุณในกุศลจิต ของคณะเจ้าภาพที่ได้มีความศรัทธา มอบถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วังน้อย ดังนี้

๑.นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา นำโดย พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว และคณะศรัทธา ถวายน้ำดื่ม สำหรับไว้บริโภค ประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๑๐๐ แพ็ค

๒.ดร.อุดม จันทิมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มอบถวายกระดาษชำระ จำนวน ๒ ลัง

๒.คุณอำไพ กุลบุตรดี มอบถวายกระดาษชำระ จำนวน ๒ ลัง  ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด