ศาสตราจารย์พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี บรรยายพิเศษแก่นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

0
140

วันนี้ (๒๒ มกราคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิเคราะห์พระไตรปิฎกเพื่อการวิจัย” ผ่านระบบซูมออนไลน์ แก่นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยระดับปริญญาเอก สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งมี รศ.ดร. ประพันธ์  ศุภษร  เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร  ผศ.ดร. ตวงเพชร สมศรี  เป็นเลขานุการหลักสูตร   การบรรยายพิเศษครั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดออนไลน์ ผ่าน MCU TV  โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ของมหาวิทยาลัยด้วย