อธิการบดีบรรยายพิเศษในการสัมมนาวิชาการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

0
100

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑. ๐๐ น. ศ.ดร. พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี ได้เมตตานุเคราะห์รับเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ