บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและโครงการขอเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

0
240

วันนี้ (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ ได้ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและโครงการขอเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะและศูนย์บัณฑิตศึกษาต่างๆ ได้เสนอเพื่อให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ผ่านระบบ zoom online โดยที่ประชุมได้กลั่นกรองเรื่องต่างๆ จำนวน ๑๔ วาระการประชุม และได้ให้ความเห็นชอบดังนี้