หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ จัดสัมมนา

0
244

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๕ โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งมี ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ได้จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาด้านการเงิน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือคุณนพ กฤษดา เป็นวิทยากร มีนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมฟังผ่านระบบ Zoom online ประมาณ ๕๐ รูป/คน