บัณฑิตวิทยาลัยจัดซ้อมรับปริญญา (ซ้อมย่อย) ส่วนกลาง พิธีประสาทปริญญา ปี ๒๕๖๕

0
28

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัยและฝ่ายจัดซ้อมรับปริญญา ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้จัดซ้อมย่อยรับปริญญา ส่วนกลาง  ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมการให้มีความพร้อม ในการซ้อมใหญ่ วันที่ ๘ ธันวาคม และพิธีรับจริง ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการซ้อม ร่วมด้วย พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล  พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ที่ได้มาเป็นผู้มอบปริญญาแก่ผู้เข้าซ้อมในครั้งนี้
สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่วนกลางที่เข้าร่วมซ้อมย่อย มีจำนวน ๖๘๐ รูป/คน เริ่มซ้อมตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.