ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์

0
46

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และพระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อสิริพัฒนอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี  ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลภาพ :ดร.อุดม จันทิมา