มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

0
42
มหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้งให้
๑.พระมหาพรชัย สิริวโร(ศรีภักดี), ผศ. ดร.  เป็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร
๒.รศ. ดร.ประพันธ์ ศุภษร เป็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ
ลงนามแต่งตั้งโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ. ดร. อธิการบดี ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖