บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดซ้อมรับปริญญา (ซ้อมย่อย-เฉพาะส่วนกลาง) ปี ๒๕๖๓

0
666

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดวันพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้  
ดังนั้น เพื่อให้การเข้าพิธีรับปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงกำหนดให้มีการซ้อม (ย่อย) รับปริญญา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้
ตามกำหนดการนี้


กำหนดการพิธีฉลองและซ้อมรับปริญญา (ส่วนกลาง) PDF file  คลิก

ใบลงทะเบียน ป.โท-คฤหัสถ์ (แยกสาขา)
ใบลงทะเบียน ป.โท-บรรพชิต (แยกสาขา)
ใบลงทะเบียน ป.เอก-คฤหัสถ์ (แยกสาขา)
ใบลงทะเบียน ป.เอก-บรรพชิต (แยกสาขา)