บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ สกสว. จัดโครงการเผยแพร่ผลงานโครงการพุทธธรรมพหุนิยม ปีที่ ๑

0
993

วันนี้ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดสัมมนาวิชาการ การประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการพุทธธรรมพหุนิยม ปีที่ ๑(กลุ่มงานวิจัย  เมธีวิจัยอาวุโส สกสว.) เรื่อง “พหุนิยม การยอมรับ ความเป็นอื่น” ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ เป็นหัวหน้าโครงการ  ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ บี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยในภาคเช้า เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวนำเสวนา, ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์เมธีวิจัยอาวุโส หัวหน้าโครงการ บรรยายถึงภาพรวมโครงการพุทธธรรมพหุนิยม  จากนั้นเป็นการนำเสนอบทความ ว่าด้วยพหุสภาพ – พหุนิยม  เรื่อง “วิลเลียม เจมส์ : พหุสภาพ – สตรีนิยม” โดย ผศ.ดร.สุภัควดี อมาตยกุล IULM University, Milan, Italy, เรื่อง “ชาร์ลส์ เทย์เลอร์ : การเคารพ ยอมรับกับพหุวัฒนธรรมเชิงเสรีนิยม” โดย รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ขงจื๊อ : เลือกหนึ่ง เคารพหลากหลาย” โดย ผศ.ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.วิศรุต พึ่งสุนทร สาขาวิชำประวัติศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ มหาวิทยำลัยธรรมศำสตร์  เป็นผู้นำถกบทความ

ภาคบ่ายเป็นการเผยแพร่บทความว่าด้วยเราเข้าใจกันได้จริงหรือประกอบด้วย
บทความเรื่อง “ไฮเดกเกอร์ : เราเข้าใจได้แต่ตนเอง ? โดย อ. ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
บทความเรื่อง “ปอล ริเกอร์ : การแปลคือตัวตนเชื้อเชิญมิตรภาพ” โดย อ.รชฎ สาตราวุธ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมี ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ภำควิชำปรัชญำ คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  เป็นผู้นำถกบทควำม

สืบค้นกรุพุทธธรรมพหุนิยม
บทความเรื่อง “ย้อนมอง “ความบริสุทธิ์” แห่งพุทธศาสนาเถรวาท” โดย ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทความเรื่อง “มองโยคาจารผ่านพหุนิยมทางศาสนา” โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บทความเรื่อง “พุทธ ผี เพศ: ความเป็นอื่นในภาพยนตร์ไทย 2540 – 2560” โดย ผศ.ดร. เดโชพล เหมนาไลย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มี ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำถกบทความ
การเสวนา เรื่อง “พหุนิยมกับอัตลักษณ์ไทยในอนาคต” โดย ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ศูนย์พหุนิยมศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มี รศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ร่วมเสวนาและดำเนินรายการ
กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุวรรณำ สถำอำนันท์ หัวหน้าโครงการฯ
กล่าวปิดโครงการ โดย ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต  ผู้อำนวยศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมภาพบรรยากาศในงานทั้งหมด : โดย วิทยา ปานไข่
เพิ่มเติมได้ที่ 
เฟสบุ็ค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
https://www.facebook.com/gradsmahachula

โพสต์โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019