บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
542

เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  ประกอบด้วย ๑. รศ.ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี ประธานกรรมการ ๒. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ.ดร. กรรมการ ๓. พระครูอรุณสุตาลังการ, รศ.ดร. กรรมการ ๔.รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี กรรมการ และ ๔. ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ  โดยในวันที่ ๓๐ สิงหาคม  พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าให้การต้อนรับ คณะกรรมการ ที ห้องประชุมวรรณวิกานนท์ (บี๔๐๐) สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการได้ตรวจประเมินเป็นเวลา ๒ วัน ทั้งจากเอกสารที่ส่วนงานเสนอ และการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต และสรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ ให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทราบ โดยให้ผ่านการประเมิน ในระดับ ดี ด้วยคะแนน  ๔.๔๔  ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ส่วนงานได้เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่ยังตกหล่นได้ภายใน ๗ วัน

ภาพโดย :วิทยา ปานไข่


    

ชมภาพบรรยากาศการตรวจประเมิน เพิ่มเติมที่

โพสต์โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019

โพสต์โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019