บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมคลินิกวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตปริญญาเอก

0
40

วันนี้ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔) บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการคลินิกวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตปริญญาเอก ผ่าน Zoom meetting online  เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง”แนวทางการเขียนดุษฎีนิพนธ์เชิงเอกสาร ๕ บท” และภาคบ่าย บรรยายพิเศษและปฏิบัติการวิพากษ์ โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่นิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ ๑๘ สาขาวิชาพระพุทธศาสนานำเสนอ โดย  รศ.พิเศษ ดร.อำนาจ บัวศิริ