บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

0
120

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวรรณาวิกานนท์ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา และออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting