กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕

0
476
มหาวิทยาลัยได้กำหนดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕   ระหว่าง วันที่ ๘-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการซ้อมย่อย (ส่วนกลาง) (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จ

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
      เวลา ๐๙.๓๐ น. -พิธีเปิดโดย พระพรหมวชิราธิบดี  นายกสภามหาวิทยาลัย
                            -ปาฐกถาพิเศษ โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี
      เวลา ๑๒.๓๐ น.  –พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา(บัณฑิตวิทยาลัย)และบัณฑิต
จากสถาบันสมทบ
วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
        เวลา ๑๒.๓๐ น.  -พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา ระดับปริญญาตรี ทุกคณะและอภิธรรมบัณฑิต
วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
        วันรับจริงระดับบัณฑิตศึกษา(บัณฑิตวิทยาลัย) และบัณฑิตจากสถาบันสมทบ
เริ่มเข้าหอประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.  จนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จ
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
         วันรับจริงปริญญาระดับปริญญาตรีทุกคณะ และอภิธรรมบัณฑิต
         เริ่มเข้าหอประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.  จนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จ

 

 ดาวน์โหลดกำหนดการโดยละเอียด
<<<กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕>>>

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ที่มีสิทธิเข้ารับปริญญาบัตร)
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระค่าธรรมเนียมพิธีประสาทปริญญา
ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อยืนยันตนเข้าพิธีประสาทปริญญา
สารสนเทศพิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๕