บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมบุคลากร

0
191

วันนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เวลา ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๕”  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี วังน้อย พระนครศรีอยุธยา และ Online ผ่าน Zoom Application  โดยในภาคเช้า พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวถวายรายงานต่อ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ผู้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและปาฐถถาพิเศษ จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการจัดเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ตามเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  ในช่วงบ่ายมีนายสมบัติ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมกับนายจักรพงษ์ ปัญญาพูนตระกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  และตอบข้อซักถามแก่บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประมาณ ๓๕๐ รูป/คน