บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

0
201


บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้

<<<ดาวน์โหลดประกาศ>>>

กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครออนไลน์ ผ่าน google form
-หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)ภาคปกติ

-หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)ภาคเสาร์-อาทิตย์

-หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ เรียนวันราชการ

-หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา) ภาคปกติและภาคเสาร์อาทิตย์

-หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต(พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร)ภาคเสาร์ อาทิตย์