บัณฑิตวิทยาลัยร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ

0
40

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับวัดสุทธิวราราม นักวิชาการ และสถานทูตอินเดีย  ได้จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมอมรพงษ์มงคล วิเศษธรรมกุล ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยในเวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ประกอบด้วย..

Forum Introduction : Emer. Prof. Maneeratana Sawasdiwat Na Ayutthaya, Ph.D. UNSDG Awardee, The Royal Society, and The ASEAN MTI Center
FORUM Topic: Dharmayu: Longevity Venerable Phra Dharmashakyavamshavisuddhi AnilSakya, Ph.D. Mahamakut Buddhist University, Honorary Rector, The World Buddhist University

Topic: Development of Life Quality Based on the Buddhist Principles
Asst. Prof. Phramaha Surasak Paccantaseno, Ph.D.Vice-Rector for Foreign Affairs, Mahachulalongkornrajvidyalaya University

Topic: Rehabilitation for Longevity in the Buddhist Perspectives
Prof. Areerat Suputtitada, M.D. Chulalongkorn University & King Chulalongkorn Memorial Hospital ASEAN  MTI, Chair, ISPRM Women and Health, and Chair, ACRM Pain

Topic: Herbal Medicine and Dharma
Assoc. Prof. Surapote Wongyai, Ph.D. Rangsit University, UN expert

   
ข้อมูลภาพ: ดร.อุดม จันทิมา