บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
1493

วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งประกอบด้วย ๑. รศ.ดร. มานพ นักการเรียน ประธานกรรมการ ๒. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. กรรมการ ๓. ผศ.ดร. แสวง นิลนามะ กรรมการและเลขานุการ  โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. รวมทั้งผู้บริหารคณาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปแก่คณะกรรมการ  ณ ห้องประชุมวรรณวิกานนท์ (ฺB400) สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวม วังน้อย อยุธยา

ในช่วงท้ายเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจเอกสารและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
ผลการประเมิน 
๑. หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาโท ผ่านการประเมิน ในระดับดี  คะแนน ๓.๘๗
๒. หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาเอก ผ่านการประเมิน ในระดับดี คะแนน ๓.๖๕

ข้อมูลภาพโดย : วิทยา ปานไข่