ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

0
5452
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังที่ทราบแล้วนั้น

บัณฑิตวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลาและวิธีการสอบดังนี้

ดาวนโหลดประกาศด้านล่าง
๑. ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ
๒. ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร (รอบ๒)